Servicio de Estudios (SEPPS) >

Proyectos

La continuïtat assistencial en diferents entorns sanitaris (2009-2010)

Objectiu general

Analitzar la continuïtat assistencial des de la perspectiva dels usuaris en diferents entorns sanitaris amb l’objectiu de contribuir a la seva millora

Objectius específics

  • Identificar les principals subdimensions i variables que influencien la percepció de la continuïtat de l’atenció per part dels usuaris
  • Dissenyar i validar un qüestionari que permeti avaluar la continuïtat de l’atenció en salut
  • Analitzar la percepció dels usuaris en relació a la continuïtat de relació, informació i gestió entre els nivells assistencials
  • Analitzar la continuïtat de l’assistència en relació a les experiències dels usuaris amb la utilització dels diversos nivells assistencials
  • Analitzar les diferències en la percepció de la continuïtat entre nivells assistencials segons les característiques demogràfiques dels usuaris i la titularitat dels proveïdors

Disseny de l’estudi

L’estudi està constituït per dues etapes diferenciades:

  1. Elaboració i validació d’un qüestionari per mesurar la continuïtat de l’atenció des de la perspectiva de l'usuari. El disseny del qüestionari es farà arran d’una revisió de la bibliografia i de la discussió amb el grup d’experts. La validació del qüestionari es fonamenta en una prova pilot.
  2. Anàlisi de la percepció de la continuïtat en entorns diferents, mitjançant la realització d’una enquesta als usuaris. Es tracta d’un estudi descriptiu transversal, mitjançant l’aplicació del qüestionari generat prèviament i la seva posterior anàlisi.

Població i àrea de l'estudi

L'enquesta es realitzarà a usuaris dels serveis de salut de Catalunya, pertanyent a àrees de salut amb diferents característiques quant a la titularitat dels proveïdors de serveis de salut.

Fons de finançament

Aquest projecte està finançat pel fons d'Evaluación de Tecnologías en Salud (ETES), del Ministerio de Ciencia e Innovación -Instituto de Salud Carlos III (PI08/90154) amb una subvenció de 92.202€.

Equip investigador

Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya (SEPPS); M Luisa Vázquez, Ingrid Vargas, Diana M. Henao, Marta Beatriz Aller, Jordi Valls

Badalona Serveis Assitencials; Josep Ramon Llopart

Grup SAGESSA; Lluís Colomés

Serveis de Salut Integrats Baix Empordà; Jordi Coderch, Inmaculada Sánchez

Institut Català de la Salud; Manel Ferran

Persones de contacte

M. Luisa Vázquez(ELIMINAR)Ingrid Vargas(ELIMINAR); Diana M. Henao; Marta B. Aller(ELIMINAR); Sina Waibel(ELIMINAR)

Documents relacionats 

Tesis doctoral

Aller MB. La continuidad entre niveles asistenciales en diferentes entornos sanitarios [tesis doctoral]. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona; 2014

Articles

Aller MB, Vargas I, Garcia-Subirats I, Coderch J, Colomés Ll, Llopart JR, Ferran M, Sánchez-Pérez I, Vázquez ML. A tool for assessing continuity of care across care levels: an extended psychometric validation of the CCAENA questionnaire. Int J Integr Care 2013; 13:e050.

Aller MB, Colomé JM, Waibel S, Vargas I, Vázquez ML. A first approach to differences in continuity of care perceived by immigrants and natives in the Catalan public healthcare system. Int J Environ Res Public Health. 2013; 10:1474-88.

Aller MB, Vargas I, Waibel S, Coderch-Lassaletta J, Sánchez-Pérez I, Llopart JR, Colomés Ll, Ferran M, Garcia-Subirats I, Vázquez ML. Factors associated to experienced continuity of care between primary and outpatient secondary care in the Catalan public healthcare system. Gac Sanit. 2013;27:207-13.

Aller MB, Vargas I, Vázquez ML. Available tools to comprehensively assess continuity of care from the patients’ perspective. J Clin Epidemiol. 2012; 65:(5): 578-579.

Waibel S, Henao D, Aller MB, Vargas I, Vázquez ML. What do we know about patients' perceptions of continuity of care? A meta-synthesis of qualitative studies. Int J Qual Health Care. 2012; 24(1):39-48.

Letelier MJ, Aller MB, Henao D, Sánchez-Pérez I, Vargas I, Coderch J, Llopart JR, Ferran M, Colomés L, Vázquez ML. Diseño y validación de un cuestionario para medir la continuidad asistencial entre niveles desde la perspectiva del usuario: CCAENA. Gac Sant 2010; 24(4): 339-346.

Aller MB, Vargas I, Sánchez-Pérez I, Henao D, Coderch J, Llopart JR, Ferran M, Colomés L, Vázquez ML. La continuidad asistencial entre niveles percibida por los usuarios del sistema de salud catalán. Rev Esp Salud Publica 2010; 84: 371-387.

Comunicacions a congressos

Aller MB, Vargas I, Waibel S, Sánchez-Pérez I, Coderch J, Llopart JR, Ferran M, Colomés LL, Vázquez ML. Which are (dis)continuity elements experienced by the Catalonian healthcare users? Eur J Public Health. 2011; 21(suppl.1): 111.

Aller MB, Vázquez ML, Waibel S, Sánchez-Pérez I, Coderch J, Llopart JR, Ferran M, Colomés LL, Vargas I.How do patients of the Catalonian healthcare system percive continuity of care?. Eur J Public Health. 2011; 21(suppl.1): 111.

Colomé JM, Aller MB, Vázquez ML, Waibel S, Vargas I. Differences in perception between the immigrant and native population regarding continuity between care levels in Catalonia. Eur J Public Health. 2011; 21(suppl.1): 112.

Aller MB, Vázquez ML, Sánchez-Pérez I, Coderch J, Llopart JR, Ferran M, Colomés LL, Vargas I.¿Cómo perciben la continuidad asistencial los pacientes del sistema sanitario catalán? Gac Sanit. 2011; 25(Esp.Congr.2): 298-299.

Aller MB, Vázquez ML, Sánchez-Pérez I, Coderch J, Llopart JR, Ferran M, Colomés LL, Vargas I. Elementos de discontinuidad experimentados por los usuarios de los servicios sanitarios. Gac Sanit. 2011; 25(Esp.Congr.2): 295.

Aller MB, Vázquez ML, Henao D, Sánchez-Pérez I, Letelier MJ, Vargas I, Coderch J, Llopart JR, Ferran M. Validación de un cuestionario para medir la continuidad asistencial entre niveles desde la perspectiva del usuario. Gac Sanit. 2010 (Esp.Congr.2):156-157.

Aller MB, Vázquez ML, Henao D, Sánchez-Pérez I, Vargas I, Coderch J, Llopart JR, Ferran M, Colomés LL. La continuidad asistencial entre niveles según la perspectiva de los usuarios en Cataluña. Gac Sanit. 2010 (Esp.Congr.2):154.

Aller MB, Vázquez ML, Henao D, Sánchez-Pérez I, Letelier MJ, Vargas I, Coderch J, Llopart JR, Ferran M. Design and validation of a questionnaire for the measurement of continuity between care levels from the user’s perspective. Eur J Public Health. 2010; 20(suppl.1): 14.

Aller MB, Vázquez ML, Henao D, Sánchez-Pérez I, Vargas I, Coderch J, Llopart JR, Ferran M, Colomés LL. Perception of continuity of care between care levels from the user’s perspective in Catalonia. Eur J Public Health. 2010; 20(suppl.1): 56.

Questionaris CCAENA