Patronal CAPSS >

Ofertes de treball

El Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Garraf ofereix un lloc de treball per a Facultatiu/va per integrar-se al servei d'urgències

Cerquem un/a Metge/essa d'urgències de traumatologia i un/a Metge/essa d'urgències mèdiques - quirúrgiques per incorporar-se al Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf. El Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf està constituït per l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès (Vilafranca del Penedès), l'Hospital R. Sant Camil (Sant Pere de Ribes), l'Hospital Sant Antoni Abat, el Centre de Rehabilitació i el Centre d'Atenció Primària de Baix-a-Mar (Vilanova i la Geltrú).
I per què amb nosaltres?

 • Trobaràs un bon ambient de treball, formant part d'un equip cohesionat.
 • Tindràs un pla de formació continuat al servei.
 • Desenvoluparàs les teves funcions en un centre hospitalari que disposen de diversos projectes de millora del servei.
 • Treballaràs en base a la qualitat assistencial (producció, revisió i seguiment de procediments assistencials)
 • Treballaràs en un entorn docent MIR (MFIC, Geriatria i Traumatologia)

Es requereix

 • Acreditació de la titulació de Llicenciat/da en Medicina (homologació i permís de treball en el cas de professionals extracomunitaris).
 • Acreditació d'especialitat (homologació en el cas de professionals extracomunitaris), preferiblement Medicina Familiar i Comunitària.
 • Acreditació d'experiència en urgències mèdiques - quirúrgiques / traumatologia.

Es valora

 • Orientació preferent a tasca assistencial.
 • Competències pròpies del servei d'urgències
 • Capacitats de comunicació, empatia i treball en equip.
 • Experiència laboral en el sector públic (ICS o SISCAT).

S'ofereix

 • Contractació a concretar segons disponibilitat del professional.
 • Retribució salarial segons conveni SISCAT.
 • Jornada completa o parcial. Dedicació màxima 1688 hores anuals.
 • Horari flexible rotatori en torns de matí, tarda i nit.
 • Incorporació immediata.
 • Formació continuada i carrera professional.

Període de presentació de candidatures i documentació: des del dia següent a la publicació del present anunci fins el 31 d'agost de 2024.
Mitjà de presentació de la documentació: les persones interessades hauran d'enviar currículum vitae, títol de medicina i títol d'especialista a convocatories@csapg.cat indicant la referència URG_2024.
Requisits generals:

 1. Pertànyer a qualsevol dels estats membres de la Unió Europea i posseir suficients coneixements de català i castellà per poder exercir adequadament les funcions del lloc de treball.
 2. En el cas de ser ciutadà/ana extracomunitari/a, a més dels requisits d'idiomes anteriors, s'haurà de comptar amb el permís de treball corresponent i la resta d'autoritzacions específiques que li afectin segons el cas.
 3. Tenir complits 18 anys i no excedir, si escau, de l'edat reglamentària de jubilació o d'aquella altra que pugui establir-se per llei.
 4. No haver estat separat/da, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, i no trobar-se en situació d'inhabilitació absoluta o especial per exercir ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.
 5. En cas d'exercir una altre activitat pública o privada, disposar de la preceptiva Autorització prèvia de compatibilitat. En cas de resultar seleccionat/da en aquesta convocatòria, i si es troba sota alguna causa d'incompatibilitat de les previstes legalment per poder prestar serveis laborals al Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf i abans de formalitzar el corresponent contracte de treball haurà de procedir a la seva resolució o a sol·licitar la prèvia autorització de compatibilitat.
 6. Tenir la Titulació acadèmica oficial i, de ser no espanyola, degudament homologada per exercir en Espanya.
 7. En cas de ser necessari, trobar-se col·legiat/da i al càrrec del pagament de quotes i de l'assegurança de responsabilitat.
 8. En cas de no posseir la nacionalitat espanyola: no trobar-se inhabilitat/da o en situació equivalent, ni haver estat sotmès/a a sanció disciplinària o equivalent, que impedeixi, en l'Estat de procedència de la persona aspirant, l'accés a l'ocupació pública. S'efectuarà declaració jurada.
 9. No haver estat condemnat/da per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual o tràfic d'essers humans amb una declaració responsable de no haver estat condemnat/da per sentència ferma per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual i una autorització expressa per comprovar la veracitat de la declaració, d'acord a la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor. Alternativament es pot presentar certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals.
 10. Posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques necessàries per al desenvolupament de les funcions del lloc de treball. Aquestes capacitats seran avaluades pel servei Mèdic del Servei de Prevenció del Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf.

Descarregar document (PDF 646,29 Kb)