Patronal CAPSS >

Ofertes de treball

El Laboratori de Referència de Catalunya necessita incorporar un/a facultatiu especialista en microbiologia i parasitologia per al Laboratori de l'Hospital de Mataró

 • Vigència de l'oferta: Fins al 5 de març de 2021
 • Codi de la convocatòria: 06/2021
 • Centre de treball: Laboratori Hospital de Mataró
 • Localitat: El Prat de Llobregat, Barcelona

Es requereix

 • Títol d'Especialista en microbiologia i parasitologia.
 • Es valoraran coneixements dels sistemes de gestió de la qualitat ISO 9001 i 15189.
 • Es valoraran coneixements clínics en patologia infecciosa.
 • No superar a la data de publicació de la convocatòria, l'edat reglamentaria de jubilació.
 • No haver estat separat del servei de l'Administració Pública per cap expedient disciplinari, i no tenir antecedents penals per delictes que inhabilitin l'exercici de les funcions públiques.
 • Posseir la capacitat funcional per l'acompliment de les tasques derivades del lloc de treball.
 • Posseir la titulació exigida i acreditar experiència prèvia.
 • Tenir coneixements bàsics de la llengua catalana.
 • Presentar la candidatura dins el termini establert.

Es valora

 • Tesis Doctoral.
 • Tesina.
 • Máster relacionat amb l'activitat.
 • Publicacions en revistes científiques com primer sotasignat.
 • Col·laboracions en articles en llibres.
 • Experiència en un càrrec similar.
 • Idiomes: Anglès, nivell C de català, etc.
 • Coneixements d'Excel, taules dinàmiques i Word.
 • Coneixement de l'ISO 14000.

S'ofereix

 • Grup professional / categoria: Llicenciat.
 • Centre de treball: Laboratori Hospital de Mataró.
 • Jornada efectiva: 40 hores/setmana.
 • Retribució: Equiparables al Conveni SISCAT.
 • Horari: A determinar, de dilluns a divendres i una guàrdia de cap de setmana al Laboratori
 • Central de Mas Blau, com a màxim cada mes. En situació de pandèmia es determinarà puntualment l'horari.
 • Duració del contracte: Indefinit.
 • Inicio del contracte: Incorporació immediata.
 • Les persones interessades i que reuneixin els requisits esmentats, hauran d'adreçar-se a l'apartat del nostre web: www.lrc.cat a l'apartat treballa amb nosaltres" i enviar Currículum Vitae a l'adreça de correu seleccioprofessionals@lrc.cat. Imprescindible posar com a assumpte de l' e-mail el codi de la convocatòria.
 • No s'acceptaran candidatures fora de termini.

Descarregar document (PDF 157,51 Kb)