Patronal CAPSS >

Ofertes de treball

El Consorci Sanitari del Maresme necessita cobrir un lloc de treball de Metge/Metggessa especialista en Cirurgia General. Ref: CSM082-23

Depenent del Cap de Servei de Cirurgia, la missió d'aquest lloc de treball es concreta en atendre les necessitats dels pacients de l'àrea de referència del CSdM en patologia de cirurgia endocrina (10 h) i de cirurgia hepatobiliopancreàtica (30 h), des d'una perspectiva multidisciplinar i comunitària, participant en les activitats de docència i recerca pròpies de l'especialitat. Les funcions i responsabilitats principals del lloc son les següents:
1)  Atenció clínica als pacients corresponents en totes les seves vessants: consultes externes, hospitalització, quiròfan i atenció continuada.
2)  Participar en les activitats del servei i hospitalàries des del punt de vista assistencial: sessions clíniques, elaboració de protocols i guies de pràctica clínica.
3) Participar en les activitats docents i de recerca del servei.
4) Formació contínua en patologia quirúrgica corresponent.

Es requereix

 • Llicenciatura/Grau en Medicina i Cirurgia.
 • Titulació oficial de Metge especialista en Cirurgia general via MIR o Homologat, o està cursant el darrer any de residència, assolint l'especialitat abans de la resolució d'aquesta convocatòria.
 • Acreditació dels coneixements de la llengua catalana i castellana orals i escrits.

D'acord amb l'establert al Decret 161/2002 d'11 de juny sobre l'acreditació dels coneixements del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya, les persones aspirants hauran d'acreditar el nivell C de coneixements de la llengua catalana mitjançant la certificació del nivell de suficiència del català o nivell equivalent, segons la normativa vigent. El coneixement del castellà s'acredita ordinàriament per mitjà de la titulació oficial que resulta dels diferents nivells de l'educació obligatòria, realitzats a l'Estat Espanyol, llevat de les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, que sí hauran d'acreditar els coneixements. Les persones aspirants que no puguin acreditar els coneixements de la llengua catalana i castellana, podran sol·licitar l'exempció d'aquest requisit amb el compromís de disposar del nivell de coneixement requerit en el període màxim de 3 anys.
En el cas que la persona adjudicatària al lloc de treball convocat hagi sol·licitat aquesta exempció, el període màxim de 3 anys comptarà a partir de la incorporació al lloc de treball convocat.

Es valora

EXPERIÈNCIA:

 • Experiència acreditada com a metge especialista en Cirurgia General, es valorarà 2,5 punts per cada any complert de serveis en actiu. Màxim 15 punts.
 • Experiència acreditada en cirurgia endocrina i/o biliar avançada es valorarà 2,5 punts per cada any d'experiència. Màxim 15 punts.
 • Antiguitat acreditada al CSdM, es valorarà 1 punt per any. Màxim 10 punts.

FORMACIÓ:

 • Acreditació de competència lingüística en català (Nivell C). 3 punts.
 • Acreditació de màsters i/o postgraus relacionats amb l'especialitat de Cirurgia endocrina i/o biliar avançada. Es valorarà 10 punts per mestratge i 5 punts per postgrau. Màxim 15 punts.
 • Formació continuada i/o docent específica en l'especialitat de Cirurgia endocrina i/o biliar avançada, 0,5 punts per cada crèdit de formació ( 1 crèdit equival a 5 hores de formació).Màxim 12 punts.

ENTREVISTA. Es valorarà el resultat d'una entrevista realitzada amb el responsable directe, a la que podran accedir aquells candidats que assoleixin un 60% de la valoració curricular, i en el seu defecte els 3 candidats que hagin obtingut la puntuació més alta. Es valoraran les següents competències:

 • Capacitat resolutiva
 • Escolta i capacitat comunicativa
 • Treball en equip
 • Habilitats organitzatives
 • Comunicació assertiva i resolució de conflictes

S'ofereix

Un lloc de treball de metge/metgessa especialista en Cirurgia General, amb contracte de treball de durada indefinida i a jornada completa.

1. Sol·licitud i documentació a presentar: Les persones interessades han de remetre una carta amb la seva sol·licitud, argumentant la motivació per desenvolupar aquesta tasca, acompanyant la següent documentació:

 • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport.
 • Fotocòpia de la titulació requerida.
 • Acreditar mitjançant certificats de serveis prestats l'experiència professional que no pertanyi al CSdM. Aquests s'hauran de presentar sempre en format original emès pels òrgans, les autoritats o els càrrecs que duen a terme la gestió de recursos humans a la unitat corresponent.
 • Currículum Vitae actualitzat, adjuntant la documentació acreditativa del mateix.

2. Termini i lloc de presentació: El termini per presentar les sol·licituds i la documentació requerida serà des del dia de la seva publicació i fins el dia 6 d'octubre de 2023 a les 14 hores, indicant la referència CSM082-23. S'ha de fer arribar la documentació de la manera següent:
 En format PDF per correu electrònic a l'adreça seleccio.personal@csdm.cat
 A fi de garantir la tramesa de la documentació, aconsellem que reviseu que el vostre proveïdor de correu electrònic no us dona cap avís d'error d'enviament.
 Si la documentació a presentar supera el pes màxim permès, aquesta l'haureu d'enviar mitjançant enllaç tipus google drive, wetransfer...
 Rebreu resposta via email per part de selecció conforme s'ha rebut la vostra sol·licitud.

Descarregar document (PDF 517,69 Kb)