Patronal CAPSS >

Ofertes de treball

L'Hospital Comarcal d'Amposta ofereix un lloc de treball per a Metge/essa en diferents àmbits del Centre Hospitalari

Funcions del lloc de treball:

Constitució d'una borsa de treball per cobrir futures eventualitats metges/es ambits del centre hospitalari:

 • Geriatria.
 • Internista.
 • Traumatologia.
 • Cirurgia.
 • VAM/VIR

Es requereix

Original i fotocòpia de:

 • Titulació Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.
 • Especialitat corresponent (Via Mir o titulació homologada)
 • DNI.
 • Currículum.
 • Nivell C de català o equivalent. En el cas que no es pugui acreditar, es valorarà a l´entrevista.
 • Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir els coneixements de llengua castellana de nivell superior. Als efecte d´exempció, les persones aspirants hauran d´acreditar alguna de les següents opcions: - haver cursat la primària, la secundària i el batxillerat a Espanya - certificat d´aptitud en espanyol per a estranger/a expedit per escola oficial d´idiomes. - diploma espanyol (nivell superior) que estableix el Reial Decret 1137/2002, de 31 d´octubre, o equivalent o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a l´obtenció d´aquest. En el cas que no es pugui acreditar mitjançant aquestes opcions, el nivell de castellà es valorarà a l´entrevista. · Acreditar certificació de no haver estat condemnat,mper sentencia ferma, per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.

S'ofereix

TIPUS DE CONTRACTE: Temporal

DURADA DEL CONTRACTE: Depenent de la substitució.

JORNADA Jornada completa o parcial.

RETRIBUCIÓ BRUTA MENSUAL Segons conveni col.lectiu de treball dels hospital d'aguts, centres d'atenció primària centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei català de la salut.

LLOC DE TREBALL Hospital Comarcal d'Amposta

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

 • Original i fotocopia dels requisits imprescindibles.
 • Sol·licitud per la participació en processos de selecció.
 • Declaració responsable degudament emplenada.
 • Certificat de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual. (Demana cita aquí o sol·licita'l online amb certificat digital o clave)

PRESENTACIÓ CANDIDATURES Els interessats hauran de presentar documentació i sol·licitud a les dependències de la Secretaria de l´Hospital Comarcal d´AMPOSTA al carrer Jacint Verdaguer número 11-13 43870 Amposta, horari de 9.00 a 13.00 hores.

OBSEVACIONS No s'acceptarà cap candidatura que no presenti tota la documentació sol·licitada.

Descarregar document (PDF 137,41 Kb)