Patronal CAPSS >

Ofertes de treball

L'Hospital Comarcal d'Amposta ofereix un lloc de treball per a Infermer/a

Constitució d'una borsa de treball per cobrir futures eventualitats d'infermer/a en diferents àmbits del centre hospitalari.

FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL:

 • Acollir el pacient.
 • Elaborar i administrar les cures d'infermeria pròpies i fer el seguiment del malalt d'acord amb el pla de cures establert. Administrar els tractaments, tasques delegades i altres accions terapèutiques. o Administrar els tractaments, tasques delegades i altres accions terapèutiques.
 • Reposar i revisar la utilització dels recursos materials de la Unitat.
  • Proposar i participar en activitats de millora de la qualitat de les cures.

 • Desenvolupar i dur a terme accions per a la promoció de la salut i educació sanitària.

Es requereix

 • Titulació Oficial de Llicenciatura o Grau en Infermeria
 • DNI.
 • Currículum.
 • Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir els coneixements de llengua castellana de nivell superior. A l'efecte d'exempció, les persones aspirants hauran d'acreditar alguna de les següents opcions:
  • Haver cursat la primària, la secundària i el batxillerat a Espanya.
  • Certificat d'aptitud en espanyol per a estranger/a expedit per escola oficial d'idiomes.Diploma español (nivel superior) que establece el Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre, o equivalente o certificación académica que acredite haber superado todas las pruebas dirigidas a la obtención de este. En el supuesto de que no se pueda acreditar mediante estas opciones, el nivel de castellano se valorará en la entrevista.
 • · Acreditar certificación de no haber sido condenado, por sentencia firme, por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual.

S'ofereix

Contrac te de treball Temporal

Durada del contracte: 1 any prorogable

Horari: Matí/ Tarda/ Nit/ Partit

Retribució mensual: 2100€ a 2300€ bruts en 14 pagues

Documentació a presentar:

 • Original i fotocòpia dels requisits imprescindibles.
 • Sol·licitud per a  participar en els processos de selecció.
 • Declaració responsable omplerta
 • Certificat de no haver estat condemnat per sentència ferme en qualsevol delicte contra la llibertad sexual. (Puede pedir cita aquí para solicitarlo)

Descarregar document (PDF 134,19 Kb)