Patronal CAPSS >

Ofertes de treball

El Consorci Sanitari del Maresme ofereix un lloc de treball per un/a Investigador especialista en Neurofisiologia i Neuroestimulació per al laboratori de Disfagia Orofaríngia

L'objectiu de la convocatòria és seleccionar un professional sanitari amb experiència en recerca en neurofisiologia i neuroestimulació cerebral no invasiva en el camp dels trastorns de la deglució per donar suport al projecte titulat "Tractament de la disfàgia orofaríngia post-ictus amb estimulació aparellada mitjançant agonistes perifèrics del TRVP1 i estimulació cerebral no invasiva", Instituto de Salud Carlos III, ICI 20/00117. Aquest projecte pretén estudiar l'eficàcia de dos nous protocols d'estimulació aparellada en pacients amb disfàgia orofaríngia associada a un ictus a les fases aguda i crònica: estimulació sensorial perifèrica amb capsaïcina oral (agonista TRPV1), més una tècnica d'estimulació cerebral motora no invasiva com l'estimulació elèctrica transcranial (tDCS) o l'estimulació magnètica transcranial repetitiva (rTMS). Les principals funcions i responsabilitats del candidat seran:

 • Realització d'avaluacions neurofisiològiques: avaluació mitjançant electromiografia de la freqüència de deglució espontània, potencials evocats sensorials faringis a estimulació elèctrica faríngia (SEPS) i potencials evocats motors faringis (MEPS) a l'estimulació magnètica transcranial amb neuronavegació.
 • Aplicació de teràpies d'estimulació cerebral no invasiva (tDCS i/o rTMS), programació dels pacients i cura i seguiment dels pacients durant l'estudi sota la supervisió del CEIm del CSdM.
 • Síntesi de dades, anàlisi i interpretació de les avaluacions neurofisiològiques.
 • Suport general per al correcte desenvolupament del projecte i altres projectes similars del grup de recerca.
 • Suport a la redacció i preparació de manuscrits científics i sol·licitud de beques.

Es requereix

 • Diplomat/Graduat/Llicenciat en ciències de la salut (metge, farmacèutic, infermer, logopeda, fisioterapeuta, etc...)
 • Experiència acreditada en recerca clínica utilitzant tècniques de Neurofisiologia i Neurorehabilitació.

Es valora

EXPERIÈNCIA:

 • Experiència prèvia en avaluacions neurofisiològiques i estratègies de Neurorehabilitació, especialment en l'àmbit de recerca clínica. Es valorarà 5 punts per any. Màxim 30 punts.
 • Experiència en trastorns digestius, especialment en trastorns de la deglució, particularment en l'àmbit de recerca clínica. Es valorarà 5 punts per any. Màxim 10 punts.

FORMACIÓ ACADÈMICA:

 • Especialitat de neurofisiologia clínica. 10 punts.
 • Títol de Doctor/a en Medicina i Cirurgia, o altres programes de doctorat en biomedicina 5 punts. Si s'acredita de forma fefaent que la Tesi Doctoral està en curs, 2 punts.
 • Formació addicional (màsters, postgraus, formació contínua...) relacionada amb les funcions del lloc de treball de recerca en Neurofisiologia i Neurorehabilitació. Es valorarà 0,5 punts per cada crèdit de formació (1 crèdit equival a 5 hores de formació). Màxim 15 punts.

ENTREVISTA: Es valorarà el resultat duna entrevista amb el responsable, a la qual podran accedir aquells candidats que assoleixin el 60% de la valoració curricular. Si no n'hi ha, accediran al procés d'entrevista els 3 candidats que hagin obtingut la major puntuació. S'avaluaran les competències següents: 

 • Formació científica (valorar a l'apartat de l'experiència)
 • Capacitat resolutiva
 • Capacitat d'escolta i de comunicació
 • Capacitat de treball en equip
 • Capacitat d'organització
 • Comunicació assertiva i resolució de conflictes

S'ofereix

Un lloc de treball d'un investigador especialista en neurofisiologia i neurorehabilitació al Laboratori de Probes Funcionals Digestives del CSdM per formar part del projecte d'investigació "Tractament de la disfàgia orofaríngia post-ictus amb estimulació aparellada mitjançant agonistes perifèrics del TRVP1 i estimulació cerebral no invasiva" (CODI ICI 20/00117", Instituto de Salud Carlos III). El tipus de contracte de treball serà d'obra o servei i a jornada completa, amb una durada determinada d'1 any, amb possibilitat de pròrroga per 2 anys més.

Termini i lloc de presentació: El termini per presentar les sol·licituds i la documentació requerida serà de fins el dia 9 de Desembre de 2021 a les 14 hores, indicant referència CSM132-21. S'ha de fer arribar la documentació de la manera següent:

 • En format PDF per correu electrònic a l'adreça seleccio.personal@csdm.cat
 • A fi de garantir la tramesa de la documentació, aconsellem que reviseu que el vostre proveïdor de correu electrònic no us dona cap avís d'error d'enviament.
 • Si la documentació a presentar supera el pes màxim permès, aquesta l'haureu d'enviar mitjançant enllaç tipus google drive, wetransfer...
 • Rebreu resposta via email per part de selecció conforme s'ha rebut la vostra sol·licitud.

Descarregar document (PDF 317,91 Kb)