Patronal CAPSS >

Ofertes de treball

L’Hospital General de Granollers necessita incorporar un/a SOTSDIRECTOR/A D’INFERMERIA

Lloc de treball:

Reportant a la Direcció d'Infermeria de l'hospital, té com a missió la de liderar els equips d'Infermeria amb la finalitat d'oferir una assistència de qualitat

Funcions Principals:

 • Conjuntament amb la Direcció d'infermeria, impulsar i desplegar el nou model de cures d'infermeria.
 • Iniciar la implantació de nous rols emergents dins la disciplina de les cures: infermera de pràctica avançada i model d'infermera primària o referent.
 • Conjuntament amb la Direcció Infermera, vetllar per la formació i el desenvolupament de la part assistencial, docent i investigadora de les infermeres del centre.
 • Definir i liderar el Programa estratègic funcional d'infermeria. 
 • Establir els objectius i les prioritats estratègiques de la direcció d'infermeria i vetllar perquè aquests es duguin a terme.
 • Garantir, en coordinació amb altres direccions, una qualitat assistencial excel·lent i centrada en la persona.
 • Impulsar i difondre les pràctiques infermeres efectives i innovadores basades amb l'evidència científica i amb un rigor metodològic.
 • Fer seguiment dels objectius i indicadors assistencials.
 • Col·laborar en la coordinació de l'equip directiu d'infermeria.
 • Promoure millores en els processos assistencials, vetllant per l'eficiència i qualitat de l'atenció prestada i per la participació dels i les professionals.
 • Fomentar el treball interdisciplinari dels professionals.
 • Potenciar l'activitat de recerca dels professionals d'infermeria.
 • Fomentar les competències, la capacitació i l'actualització permanent dels professionals d'infermeria.
 • Potenciar l'activitat docent i enfortir la xarxa i relació amb les universitats i centres docents.
 • Planificar i organitzar la formació dels residents i supervisar la seva aplicació pràctica, així com controlar l'acompliment dels objectius previstos en els programes formatius de les especialitats en infermeria.
 • Dur a terme tasques de recerca quantitatives i qualitatives amb pacients i famílies per conèixer la seva experiència al centre. Treballar de forma conjunta amb altres professionals per definir nous serveis i experiències, fer propostes de millora o redissenyar circuits existents per millorar l'experiència del pacient i la seva família dins la nostra institució sanitària.

Es requereix

 • Diplomatura/Grau en Infermeria.
 • Experiència en el desenvolupament de funcions de gestió en una organització sanitària
 • Experiència en lideratge d'equips de projectes.  

Es valora

 • Disposar del doctorat.
 • Disposar d'una especialitat infermera.
 • Formació en gestió sanitària i /o en lideratge d'equips.
 • Experiència en els àmbits de la docència i de la recerca infermera.

S'ofereix

 • Incorporació a una organització en procés de creixement i de canvi, orientada a les persones i que promou l'excel·lència professional.  
 • Incorporació a una direcció que es troba en un moment de creixement dels seus equips
 • Retribució competitiva d'acord amb els paràmetres del centre.

Presentació de candidatures:

Les persones interessades hauran d'enviar el seu currículum a traves del Web de l'hospital:  https://www.fphag.org/la-fundacio/treballa-amb-nosaltres/convocatories El termini de presentacions de candidatures finalitzarà el 5 de novembre de 2021. Referència 2021HG-SDI

Descarregar document (PDF 397,26 Kb)