Patronal CAPSS >

Ofertes de treball

El CSC necessita incorporar un/a Director/a de Serveis Generals

REF: 2021T2117DIRSG

El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) és una entitat pública de caràcter local i base associativa, referència al sector i amb una clara vocació de servei. Impulsa models de salut i social excel·lents i sostenibles per millorar la qualitat de vida de les persones, oferint serveis d'alt valor afegit als seus associats. El CSC gestiona el Centre Sociosanitari Frederica Montseny, el Centre Integral de Salut Cotxeres, l'ABS La Roca del Vallès i el Servei d'Atenció Domiciliària.

DESCRIPCIÓ DE L'OFERTA

 • Lloc a ocupar: Director/a Serveis Generals
 • Jornada laboral: completa
 • Contracte: indefinit
 • Incorporació: darrer trimestre 2021
 • Referència de l'oferta: 2021T2117DIRSG

Tasques

 • Supervisar, coordinar i intervenir en les àrees que afecten els quatre centres de treball de gestió directa per part del CSC, relatiu al manteniment general de les estructures i l'equipament.
 • Seguiment i supervisió de l'empresa subcontractada. Participació en els procediments de licitació (plec tècnic).
 • Supervisió i coordinació de les empreses subcontractades en les àrees d'hoteleria (CIS i CSSFM), així com supervisió i coordinació de l'empresa concessionària de la neteja i bugaderia corresponent als quatre centres de treball.
 • Elaborar conjuntament amb la direcció d'operacions i les direccions dels diferents centres respectius, plans d'inversió i d'amortització segons l'evolució previsible dels equipaments i l'estructura. Prioritzar-ne l'execució. Planificació que es traslladarà al CDA per al seu vistiplau.
 • Elaborar anàlisi previ de l'estat de conservació i manteniment de la totalitat dels centres objecte de gestió.
 • Elaborar i efectuar seguiment qualitatiu d'aquells indicadors que permetin supervisar i avaluar els serveis externalitzats d'hoteleria i neteja.
 • Intervenir directament en el seguiment de l'àrea de manteniment. Conjuntament amb les direccions dels centres.
 • Col·laborar amb el SACAC i Operacions en els procediments de licitació que afectin a la seva àrea d'influència.
 • Coordinar i gestionar els procediments d'eliminació de residus de les àrees assistencials.
 • Control de pressupostos i facturació de les compres relatives a l'àrea de serveis generals.
 • Aquelles tasques pactades i consensuades amb la direcció assistencial i d'operacions que directa o indirectament puguin ser-li corresponsables. Col·laboracions amb altres entitats sanitàries (Àrea Associativa).
 • Dependència funcional de la direcció assistencial i d'operacions del CSC.

Es requereix

 • Estar en possessió de la titulació de formació professional en electricitat o similar i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà d'Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques
 • Coneixement i expertesa superior a 10 anys en els àmbits de climatització, electricitat, lampisteria general, equipaments d'electromedicina, instal·lacions d'aigua i sanejament, etcètera. Entorns sanitaris.
 • Expertesa superior a 10 anys en equipaments i instal·lacions d'àmbit sanitari (preferiblement hospitalàries).

Es valora

 • Carnet d'instal·lador amb acreditació pel Departament d'Indústria
  • Instal·lador electricista (Grau especialista)
  • Instal·lador de gas IG-B
  • Instal·lador de productes petrolífers.
  • Instal·lador de calefacció i ACS
  • Instal·lacions tèrmiques dels edificis (RITE)
 • Expertesa en l'àmbit de gasos tècnics i medicinals
 • Capacitat de treball en equip
 • Capacitat analítica i d'organització
 • Personalitat resolutiva i pragmàtica
 • Motivació per la millora i l'aprenentatge
 • Es posarà especial atenció aquelles persones que disposin del certificat de persona amb discapacitat igual o superior al 33 %

S'ofereix

 • Retribució a negociar en funció del perfil i la trajectòria professional
 • Desplaçaments i/o dietes: Dins de jornada laboral entre centres i prèvia validació per la direcció assistencial i d'operacions
 • Lloc de treball mòbil entre centres amb possibilitat d'àrea de treball i taller a l'edifici de CIS Cotxeres
 • S'ofereix equipament informàtic portable i telefonia mòbil d'empresa

Els/les interessats/des han d'introduir el seu currículum a: http://cv.consorci.org/cv/curriculums/edicio_convocatories?id_convocatoria_2021T2117DIRSG abans del 24 de setembre de 2021 indicant la referència de la convocatòria.

Els dubtes i aclariments es faran a través del correu electrònic rhumans@consorci.org

Descarregar document (PDF 228,13 Kb)

Envia'ns el currículum