Patronal CAPSS >

Ofertes de treball

L’Organisme Autònom Municipal d’Assistència Integral Social i Sanitària necessita incorporar un/a Director/a Tècnic/a de Residència assistida Els Josepets

Funcions en relació amb les persones usuàries, la seva família o persona de referència

 • Atenció integral de la qualitat, amb confort i seguretat, per a totes les persones residents, garantint-la durant les 24 hores del dia i tots els dies de l'any.
 • Cura de l'acompliment dels drets del/de la resident i la lliure voluntat de l'ingrés o permanència de les persones ateses a la residència
 • Valoració de l'atenció i les necessitats de les persones ateses, així com dels canvis que es puguin presentar
 • Foment i facilitació de les relacions personalitzades amb les persones residents i amb la família dels usuaris/es
 • Potenciació de la participació de residents i les seves famílies en la planificació de les activitats de la residència
 • Tractament de les queixes i/o suggeriments que puguin presentar les persones residents o els seus familiars

Funcions en relació amb l'equip interdisciplinari

 • Foment del treball en equip
 • Dirigeix reunions periòdiques de seguiment d'objectius entre tot el personal treballador del centre
 • Seguiment de la formació continuada i el reciclatge de tot el personal, afavorint les relacions interpersonals de l'equip

Funcions en relació amb l'organització del centre

 • Planificació, direcció i supervisió de tots els serveis i activitats de la residència, en el marc del model d'Atenció a la Persona (ACP)
 • Elaboració d'objectius de treball concrets a partir de la planificació general de gerència; establint, si s'escau, el calendari, els responsables i el seguiment adient
 • Responsabilització i coordinació de les diferents àrees d'atenció del centre residencial
 • Avaluació (mínim de forma anual) del grau de qualitat dels serveis i del grau de satisfacció de les persones usuàries
 • Actualització de la documentació oficial del centre i de la informació corresponent de les persones usuàries, vetllant pel compliment dels requisits legals establerts
 • Coordinació de l'atenció de les persones usuàries que s'hagi de realitzar en serveis i institucions afins

Es requereix

 • Titulació: llicenciatura, grau o diplomatura universitària en l'àmbit de les ciències socials o de la salut.
 • Acreditar una experiència professional mínima de 5 anys i una experiència mínima de 3 anys en la direcció o coordinació en serveis socials o sanitaris que tractin persones en situació de dependència.
 • No estar afectat/da per cap dels motius d'incompatibilitat continguts en la Llei 53/1984 de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les Administracions públiques i altra normativa d'aplicació
 • Coneixements de català nivell C. Les persones aspirants que no acreditin el nivell C podran realitzar una prova al Centre de Normalització Lingüística per acreditar el nivell.

Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar els coneixements de llengua castellana de nivell superior, mitjançant els certificats següents:

 • Certificat conforme s'ha cursat la primària, secundària o batxillerat a l'Estat espanyol.
 • Diploma de nivell superior d'espanyol que estableix el RD 1137/2002, de 31 d'octubre, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves adreçades a la seva obtenció.
 • Certificat d'aptitud d'espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes.
  En cas de no disposar d'algun dels documents anteriors, hauran de realitzar la prova corresponent.

Els requisits necessaris per participar s'han de complir en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds i han mantenir-se vigents en el moment de prendre possessió del càrrec.

Es valora

 • Experiència en la direcció de residència assistida de gent gran
 • Experiència en la implementació pràctica del model ACP

S'ofereix

 • Retribució bruta anual: 36.000 € en catorze pagues i una Direcció Per Objectius màxima de 3.600€ bruts anuals.
 • Jornada: plena dedicació.
 • Dependència Orgànica: Gerència de l'Organisme Autònom Assistència Integral Social i Sanitària (AISSA)
 • Designació i contractació: Contracte laboral indefinit fins a la provisió definitiva de la plaça.

Les sol·licituds per prendre part en la convocatòria han de ser presentades en el termini de trenta dies naturals a partir de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el BOP, mitjançant instància genèrica adreçada a AISSA mitjançant per registre d'entrada presencial a la Plataforma de Serveis, Carrer de Sant Josep 16-22 de Vilanova i la Geltrú, de 8:00 a 20:00 h de dilluns a diumenge.


Per instància genèrica al Registre electrònic de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú: Sol·licitud genèrica (tràmits no especificats al Catàleg de Tràmits) (vilanova.cat)

Descarregar document (PDF 197,16 Kb)