Trabaja en CSC

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ. Tècnic/a de Comunicació per al Consorci de Salut i Social de Catalunya

REF: 202311CPTCOM

Anunci

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Llistat definitiu d'admesos i exclosos

Llistat puntuacions Fase 1

Llistat puntuacions Fase 2 i Resolució

El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) és una entitat pública de caràcter local i base associativa, referència al sector i amb una clara vocació de servei. Impulsa models de salut i social excel·lents i sostenibles per millorar la qualitat de vida de les persones, oferint serveis d'alt valor afegit als seus associats.

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL

Amb dependència funcional i jeràrquica de la Directora de Comunicació. Les principals funcions i responsabilitats del lloc de treball seran:

 • Elaboració de continguts per a canals institucionals (notícies, butlletins, revistes corporatives, etc.).
 • Gestió i monitoratge de webs i xarxes socials.
 • Cobertura d'actes.
 • Redacció i enviament de notes de premsa.

CONDICIONS DEL LLOC DE TREBALL

 • Grup professional / categoria: Tècnic/a de Comunicació.
 • Tipus de contracte: Indefinit a jornada completa.
 • Horari: de dilluns a dijous de 8:00 a 16:30 i divendres de 8:00 a 14:00. Flexibilitat en l'horari d'entrada i sortida.
 • Jornada laboral anual: 1.690 hores anuals.
 • Retribució: A acordar en funció de l'experiència i mèrits de la persona candidata.
 • Període de prova: 4 mesos.
 • Incorporació: immediata.

Es requereix

 • Estar en possessió del Grau en Periodisme o altres disciplines de la comunicació.
 • Experiència acreditable de dos anys en mitjans de comunicació o gabinets de premsa.
 • Tenir la nacionalitat espanyola o ser nacional dels estats membres de la Unió Europea on sigui d'aplicació la lliure circulació de persones treballadores i els no nacionals amb permís de treball i residència en Espanya.
 • Estar en possessió de la capacitat funcional pel desenvolupament de les tasques.
 • Tenir complerts els 18 anys i no superar l'edat reglamentària vigent per a l'accés a la jubilació total a la data de publicació de la convocatòria.
 • No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública, ni trobar-se sota cap mena d'inhabilitació per a ocupar llocs de treball o exercir càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat (o en cap situació equivalent) ni haver estat sotmès a sanció disciplinària (o equivalent) que en el seu Estat impedeixi, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
 • Posseir excel·lents nivells de redacció en català i castellà per la qual es realitzarà una prova de nivell.
   

Es valora

 • Experiència acreditada com a tècnic/a de comunicació en el sector salut i social.
 • Experiència acreditada en mitjans de comunicació o gabinet de premsa.
 • Acreditació de màsters i/o postgraus (titulació oficial) relacionats amb disciplines de la comunicació.
 • Formació tècnica acreditable de disseny gràfic (Illustrator, InDesign i/o Photoshop) i/o experiència acreditable utilitzant aquests programes.
 • Formació tècnica acreditable en programes d'edició de vídeo (Premier Pro) i/o experiència acreditable utilitzant aquests programes.

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar una única sol·licitud a l'adreça de correu electrònic seleccio@consorci.org indicant el seu NOM i COGNOMS, DNIE/NIE i la referència 202311CPTCOM adjuntant la documentació indicada a continuació:

 • Curriculum vitae.
 • Fotocòpia del DNI/NIE.
 • Documents acreditatius de les titulacions acadèmiques que consten en el CV.
 • Documents acreditatius de l'experiència professional que consten en el CV.

Per acreditar l'experiència professional, es requereix la presentació de les certificacions d'empreses on constin els períodes treballats amb indicació de la data d'inici i fi, la categoria professional i les funcions realitzades.

El termini per presentar la sol·licitud i la documentació finalitzarà el diumenge 28 de maig de 2023.

La presentació de sol·licituds per qualsevol via que no sigui l'estipulada prèviament resultarà en la nul·litat automàtica de la sol·licitud. La presentació d'una sol·licitud suposa l'acceptació incondicional d'aquestes.

Bases Generals de la convocatòria i la declaració que s'ha llegit la informació relativa al tractament de dades personals indicat en el punt 4. Disposicions Generals de les Bases de la Convocatòria. Així mateix, les dades de contacte (telèfon i correu electrònic) indicades en el CV seran les úniques considerades vàlides a efectes de notificacions i la redacció errònia d'aquestes serà la responsabilitat de les persones aspirants.

Descarregar document (PDF 285,35 Kb)

Envia'ns el currículum