Trabaja en CSC

ANUNCI pel qual es fa publica l’oferta pública d'un lloc de treball de titulat grau superior per al Servei d’Estudis i Prospectives (taxa de reposició extraordinària).

Segons Real Decret Llei 14/2021, del 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.