Trabaja en CSC

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ TAXA DE REPOSICIÓ EXTRAORDINÀRIA. 1 lloc de treball de Treballador/a Familiar per al Centre de Servei d’Atenció Domiciliària de Montcada i Reixac de la Fundació S21.

Segons Real Decret Llei 14/2021, del 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

REF: 2022-MONT-TF-02-TRE

Aquest lloc es va convocar i publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8570 en data 24 de desembre de 2021 (CVE-DOGC-A-21351064-2021) i va quedar desert.


 

Envia'ns el currículum