Trabaja en CSC

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ TAXA DE REPOSICIÓ EXTRAORDINÀRIA. 1 lloc de treball d’Auxiliar de Neteja Domiciliària per al Centre de Servei d’Atenció Domiciliària de La Roca del Vallès de la Fundació S21.

Segons Real Decret Llei 14/2021, del 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

REF: 2022-LARO-NTJ-TRE

ANUNCI pel qual es fa publica la convocatòria de concurs de mèrits, per a la provisió de diversos llocs de treball en règim de contractació laboral (taxa de reposició extraordinària). Aquests llocs es van convocar i publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8566 en data 20 de desembre de 2021 (CVE-DOGC-A-21348057-2021) i 8570 en data 24 de desembre de 2021 (CVE-DOGC-A-21351064-2021) i van quedar desertes.


 

Envia'ns el currículum