Trabaja en CSC

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ TAXA DE REPOSICIÓ EXTRAORDINÀRIA. 1 lloc de treball d’Oficial Administratiu/va per a l’ABS La Roca del Vallès

Segons Real Decret Llei 14/2021, del 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

REF: 2022-ADM-TRE

Anunci pel qual es fa publica la convocatòria de concurs de mèrits, per a la provisió d'un lloc de treball en règim de contractació laboral (taxa de reposició extraordinària). Aquesta convocatòria es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8560 en data 10 de desembre de 2021 (CVE-DOGC-A-21337075-2021) i va quedar deserta.


 

Envia'ns el currículum