Marta Beatriz Aller Hernández

Marta Beatriz Aller Hernández

93 253 18 20

Llicenciada en Farmàcia, Llicenciada en Antropologia, Màster en Salut Pública i Doctora en Salut Pública

Posseeix experiència en metodologia qualitativa i quantitativa, en el disseny d’estratègies d’avaluació de la qualitat assistencial i en la realització de revisions sistemàtiques i metanàlisis

Càrrec actual 

Actualment treballa d'investigadora al Servei d'Estudis i Prospectives en Polítiques de Salut, on col·labora en la línea d'investigació de "continuïtat assistencial" i donant recolzament a altres projectes. 

Àrees d'especialitat 

 • Salut pública: avaluació de la qualitat assistencial, integració assistencial
 • Metodologia de recerca: estudis quantitatius i qualitatius

Titulacions

 • Doctorat en Salut Pública i Metodologia de la Investigació Biomèdica. Facultat de Medicina. Universitat Autònoma de Barcelona. 2014. La continuidad entre niveles asistenciales en diferentes entornos sanitarios
 • Suficiència Investigadora. Programa de Doctorat en Salut Pública i Metodologia de la Recerca Biomèdica de la Universitat Autònoma de Barcelona. 2008
 • Màster en Salut Pública. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 2005-2006

Experiència en recerca

 • Impacte de les estratègies d'integració de l'atenció en l'acompliment de les xarxes de serveis de salut en diferents sistemes de salut d'Amèrica Llatina: Projecte Equity-LA II. 2013-2018 accedeix al projecte
 • La relació entre continuïtat i coordinació entre nivells assistencials en diferents entorns sanitaris. 2011-2013 accedeix al projecte
 • Impacte en l'equitat d'accés i eficiència de les xarxes integrades de serveis de salut a Colòmbia i Brasil: Projecte Equity-LA. 2009-2013 accedeix al projecte
 • La continuïtat assistencial en diferents entorns sanitaris. (pel grau de Doctora en Salut Pública. Directora de tesi: Dra.I Vargas) 2009-2011
 • Generació i validació d'indicadors d'adequació clínica basats en l'evidència científica i referits a l'atenció hospitalària. 2007-2009.
 • Estudi hospitalari descriptiu, prospectiu i multicèntric sobre la utilització dels medicaments d'ús compassiu. Anàlisi de l'eficàcia i seguretat dels medicaments d'ús compassiu més freqüentment utilitzats. 2009.
 • Estratègies de prevenció de la pneumònia associada a la ventilació en pacients crítics durant la profilaxis d'úlceres per estrès. 2008.
 • Revisió sistemàtica sobre l'eficàcia i seguretat de les intervencions no farmacològiques i alternatives en la fibromialgia. 2007.

Publicacions

Aller MB, Vargas I, Coderch J, Calero S, Cots F, Abizanda M, Farré J, Llopart JR, Colomés Ll, Vázquez ML. Development and testing of indicators to measure coordination of clinical information and management across levels of care. BMC Health Services Research 2015, 15:323.

Garcia-Subirats I, Aller MB, Vargas Lorenzo I, Vázquez Navarrete ML. Adaptación y validación de la escala CCAENA© para evaluar la continuidad asistencial entre niveles de atención en Colombia y Brasil. Gac Sanit 2015;29:88-96.

Vázquez ML, Vargas I, Aller MB. Reflexiones sobre el impacto de la crisis en la salud y la atención sanitaria de la población inmigrante. Informe SESPAS 2014. Gac Sanit. 2014; 28(S1):142-146.

Waibel S, Vargas I, Aller MB, Gusmão R, Henao D, Vázquez ML. The performance of integrated health care networks on COPD: analysis of continuity of care using multiple case studies. Int J Integr Care. 2015 Jul-Sep; 15: e029.

Llop-Gironés A, Vargas I, Garcia-Subirats I, Aller MB, Vázquez ML. El acceso a los servicios sanitarios de la población inmigrante en España: una revisión. Rev Esp Salud Pública 2014; 88:715-734.

Aller MB, Colomé JM, Waibel S, Vargas I, Vázquez ML. A first approach to differences in continuity of care perceived by immigrants and natives in the Catalan public healthcare system. Int J Environ Res Public Health. 2013; 10:1474-88. 

Aller MB, Vargas I, Garcia-Subirats I, Coderch J, Colomés Ll, Llopart JR, Ferran M, Sánchez-Pérez I, Vázquez ML. A tool for assessing continuity of care across care levels: an extended psychometric validation of the CCAENA questionnaire. Int J Integr Care 2013; 13:e050.

Bonfill X, Roqué M, Aller MB, Osorio D, Foradada C, Vives A, Rigau D. Development of quality of care indicators from systematic reviews: the case of hospital delivery. Implement Sci. 2013 Apr 10;8:42.

Aller MB, Colomé JM, Waibel S, Vargas I, Vázquez ML. A first approach to differences in continuity of care perceived by immigrants and natives in the Catalan public healthcare system. Int J Environ Res Public Health. 2013; 10:1474-88.

Aller M.B, Vargas I, Waibel S, Coderch J, Sánchez-Pérez I, Colomés Ll, Llopart JR, Ferran M, Vázquez ML. A comprehensive analysis of patients perceptions of continuity of care and their associated factors. Int J Quality Health Care. 2013; Jul;25(3):291-9.

Aller MB, Vargas I, Waibel S, Coderch-Lassaletta J, Sánchez-Pérez I, Llopart JR, Colomés Ll, Ferran M, Garcia-Subirats I, Vázquez ML. Factors associated to experienced continuity of care between primary and outpatient secondary care in the Catalan public healthcare system. Gac Sanit. 2013;27:207-13.

Aller MB, Vargas I, Vázquez ML. Available tools to comprehensively assess continuity of care from the patients' perspective. J Clin  Epidemiol 2012; 65(5): 578-579

Waibel S, Henao D, Aller MB, Vargas I, Vázquez ML. What do we know about patients' perceptions of continuity of care? A meta-synthesis of qualitative studies. Int J Qual Health Care 2012 Feb;24(1):39-48.

Aller MB, Vargas I, Sánchez-Pérez I, Henao D, Coderch J, Llopart JR, Ferran M, Colomés L, Vázquez ML. La continuidad asistencial entre niveles percibida por los usuarios del sistema de salud catalán. Rev Esp Salud Publica 2010; 84: 371-387.

Letelier MJ, Aller MB, Henao D, Sánchez-Pérez I, Vargas I, Coderch J, Llopart JR, Ferran M, Colomés L, Vázquez ML. Diseño y validación de un cuestionario para medir la continuidad asistencial entre niveles desde la perspectiva del usuario: CCAENA. Gac Sant 2010; 24(4): 339-346.

Altres activitats de recerca

Des de 2010 - Directora de tesis de Màster

García, P. La coordinació entre nivells assistencials a Amèrica Llatina: una revisió sistemàtica (Directora: MB. Aller). Universitat Pompeu Fabra 2014-2016.

Ortiz, C. Análisis de la coordinación asistencial entre niveles en diferentes entornos sanitarios del sistema público de salud de Cataluña (Directora: MB. Aller). Universitat Pompeu Fabra 2011-2013.

Colomés, JM. Diferencias de la percepción de la continuidad asistencial entre niveles de atención entre población inmigrante y autóctona (Directoras: ML. Vázquez, MB.Aller). Universitat Pompeu Fabra 2010-2011.