Actualitat CSC

CSC. Consorci de Salut i Social de CatalunyaDestaquem

Darreres places per la sessió tècnica de demà sobre integració de l'atenció social i sanitària

Encara queden places per la sessió tècnica del CSC: Integració de l'atenció social i sanitària, que tindrà lloc demà a les 14h a la seu del CSC i que és d'accés obert, només cal realitzar la inscripció. En aquesta sessió comptarem amb Ramon Canal, investigador de l'Institut de Govern i Polítiques, i Montserrat Farran Jové, directora Adjunta d'Atenció Primària de la Gerència Territorial de Lleida (ICS)

Llegir més


Activitat Consorci

El premi CSC a la qualitat en integració recau en un servei de suport a domicili per persones en procés de final de vida

El passat 13 de gener es va fer entrega dels premis de la Fundació Avedis Donabedian, i el premi del CSC va ser per aquest servei que desenvolupen l'Associació d'Amics i Voluntaris de l'Hospital de Calella, Fundació Oncolliga i la Corporació de Salut del Maresme i la Selva

Llegir més


Informació patronal CAPSS

Jornada inaugural de l'Update Directiu 2016

La jornada que inaugurarà l'Update Directiu d'aquest any 2016 pivotarà sobre el Lideratge transformador i tindrà lloc el dia 24 de febrer a les 16h. 

Veure programa

Butlletí projecte Àgora

En aquest Butlletí trobareu quatre nous articles en l'espai RH al món. En l'espai En profunditat s'aborda la qüestió del compromís laboral i com definir-ne una estratègia a les organitzacions. També s'analitza el web Toolea, que és un entorn de treball on-line per la gestió del treball en equip que permet compartir arxius, crear, gestionar tasques i conversar amb companys a través d'un xat privat. I, per últim, en l'espai Unitat de Coneixement podreu consultar el document L'ètica en la presa de decisions: 8 perspectives sobre dilemes a la feina.

Llegir més

Novetats en relació als requisits per a l’accés i l’exercici de professions sanitàries que impliquin atenció a menors

El departament de Salut ha habilitat a través del telèfon 061 CatSalut Respon un servei per a atendre les qüestions relatives a la interpretació de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener de protecció jurídica del menor. Així mateix, el CatSalut publicarà una instrucció per als centres públics on contempla diferents alternatives per garantir el compliment de la norma que com recordareu estableix que "serà requisit per a l'accés i exercici a les professions, oficis, i activitats que impliquen contacte habitual amb menors, no haver estat condemnat per sentència ferma per un delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com tràfic d'éssers humans. A aquest efecte, qui pretengui accedir a aquestes professions, oficis o activitats haurà d'acreditar aquesta circumstància mitjançant l'aportació d'una certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals." Podeu consultar la Circular CAPSS 02.16 per ampliar la informació al respecte. 

Circular CAPSS 02.16

El Govern aprova incrementar un 1% el sou del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya per al 2016

El Govern ha acordat augmentar un 1% el sou del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya, el màxim que possibilita la normativa bàsica estatal. La mesura tindrà efectes des de l'1 de gener del 2016.  Tenint en compte la situació de pròrroga pressupostària de la Generalitat de Catalunya per al 2016, el govern català ha hagut d'aprovar un decret específic per actualitzar el marc normatiu vigent i fer viable l'aplicació de l'increment salarial contingut a la normativa bàsica estatal. L'impacte econòmic d'aquest increment és de 110,2 milions d'euros que, mentre no s'aprovi el Pressupost per al 2016, assumirà cada departament a càrrec dels crèdits consignats per al 2015.

Veure Decret Llei

El CTESC elabora informe sobre la gestió del temps del treball remunerat en el context de la reforma horària

El Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) ha elaborat un informe sobre les mesures que s'han d'adoptar en els àmbits del treball, l'economia i la societat per a una racionalització dels horaris que contribueixi a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral de les persones, i especialment a favor de la igualtat entre homes i dones. 

Veure informe


T'interessa

Resum dels resultats de l'enquesta en TIC i salut a Catalunya any 2015

Resum de les dades més rellevants de l'enquesta del Mapa de Tendències on han participat 132 entitats proveïdores del SISCAT, la qual permet conèixer el nivell de desenvolupament de les TIC i identificar quines són les principals tendències en l'entorn sanitari.

Llegir més

Nou estudi sobre les famílies de la crisi en les consultes pediàtriques d'AP

La revista Anales de Pediatria publica aquest estudi descriptiu observacional on s'analitza l'impacte de la crisi econòmica sobre les famílies que assisteixen a les consultes d'Atenció Primària i la seva relació amb el nivell socioeconòmic.

Veure estudi

Guia del NICE per a la independència i benestar mental de la gent gran

L'Institut Nacional de l'Excel·lència per a la Salut i l'Atenció del Regne Unit (National Institute for Health and Care Excellence, NICE) ha publicat una guia amb recomanacions adreçades a les organitzacions i professionals per a la realització d'activitats que mantinguin o millorin l'autonomia i el benestar mental de les persones majors de 65 anys, i per prevenir el seu deteriorament físic o mental.

Llegir més

Programació territorial de serveis socials especialitzats 2015-2018

Ja està disponible en el web del Departament de Benestar Social i Família la Programació territorial de serveis socials especialitzats 2015-2018. El document s'estructura en una primera part que avalua la Programació territorial 2008-2012; una segona que analitza l'estat de situació dels diferents sectors; i una tercera part que determinen unes zones d'actuació preferent amb l'objectiu de millorar l'equilibri territorial en la distribució dels nous recursos.

Veure document

Publicada una revisió sobre el sistema sanitari francès

El European Observatory on Health Systems and Polices ha publicat un nou informe que revisa l'estat del sistema sanitari francès, el qual gaudeix d'un alt grau de satisfacció per part de la ciutadania però alhora compta amb unes desigualtats per grups socioeconòmics i geogràfics més grans que altres països europeus, tal com repassa l'informe que es pot descarregar en anglès. 

Veure informe


Publicacions oficials

DOGC

Decret 2/2016, de 3 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Nomenament de nous membres del Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya.

Decret 66/2016, de 19 de gener, de reestructuració parcial del Departament de Salut.

Decret 86/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Decret 67/2016, de 19 de gener, de cessament del senyor Josep Maria Padrosa i Macias com a director del Servei Català de la Salut del Departament de Salut.

Decret 68/2016, de 19 de gener, pel qual es nomena el senyor David Elvira i Martínez director del Servei Català de la Salut del Departament de Salut.

Decret 69/2016, de 19 de gener, de cessament del senyor Carles Constante i Beitia com a director general de Planificació i Recerca en Salut del Departament de Salut.