Actualitat CSC

CSC. Consorci de Salut i Social de CatalunyaActivitat Consorci

La comunicació interna centrarà la primera sessió oberta de Comunicació CSC d'aquest curs

El pròxim 28 de setembre al matí celebrarem la primera sessió del cicle Open Communication Talks CSC del curs 2017-2018, on comptarem amb les presentacions de la directora de Comunicació i Relacions Institucionals de l'Institut Català de la Salut (ICS), la directora d'Atenció al Ciutadà i Comunicació del Consorci Sanitari Integral i la directora de l'agència Vector C. La sessió és gratuïta, només cal omplir la inscripció

Llegir més

Gaceta Sanitaria publica els resultats del projecte del GAIA, liderat pel SEPPS, sobre coordinació entre nivells assistencials

L'estudi apunta els problemes de coordinació i cap a on s'han de dirigir els esforços organitzatius per millorar

Llegir més

Obert el període de propostes per a les sessions tècniques del CSC 2017-2018

Fins al proper 8 de setembre es poden proposar els temes a tractar en les sessions del proper cicle, només s'ha d'enviar un correu electrònic a inscripcions@consorci.org amb el tema, els ponents proposats i el seu contacte

Llegir més


Informació patronal CAPSS

Revocada la sentència que considerava nul l'acomiadament d’un treballador per perllongar-se la situació d’incapacitat temporal

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en sentència 3767/2017, de 12 de juny (rec. 2316/2017) ha revocat la sentència dictada pel Jutjat social nº 33 de Barcelona en data 23 de desembre de 2016. Tal com explicàvem a la Circular 09/2017, el Magistrat, fent una interpretació extensiva del concepte de discapacitat de la Directiva  2000/78/CE, acabava considerant nul l'acomiadament d'un treballador en situació d'incapacitat temporal derivada d'un accident de treball, perquè la causa real de l'acomiadament no era l'accident laboral, ni la inicial situació d'incapacitat temporal en si mateixa, sinó la percepció empresarial, 53 dies després de l'accident, que tal incapacitat temporal es tornava en "duradora", sense "una perspectiva ben delimitada quant a la seva finalització a curt termini".

Circular 29.17

El personal d'infermeria podrà continuar compatibilitzant dos llocs de treball assistencials en el sector públic

El DOGC núm. 7426, de 3 d'agost de 2017, publica l'ACORD GOV/114/2017, d'1 d'agost, pel qual es prorroga per tres anys més l'Acord GOV/118/2014, de 5 d'agost, pel qual es declara d'interès públic el desenvolupament d'un altre lloc de treball de caràcter assistencial en determinats àmbits del sector públic per part del personal titulat en infermeria.

Circular 30.17


T'interessa

Resol els principals dubtes sobre la nova codificació CIM-10-MC/SCP

Hi ha una nova secció a l'espai web del Servei Català de la Salut (CatSalut) sobre la codificació CIM-10-MC/SCP que està dedicada a respondre a les preguntes més freqüents, com ara el calendari, la formació i les eines de suport.

Visita el web

Un nou model de peticions d’anàlisis d’orina millora l’eficiència dels recursos hospitalaris

Un hospital públic canadenc ha implantat als serveis d'urgències un model que els ha permès reduir el processament de cultius d'orina, les trucades per resultats positius i la utilització innecessària d'antimicrobians en infeccions d'orina.

Més informació

Actes i jornades

 • 6 al 8 de setembre Barcelona. XXXV Reunión Científica de la SEE - XII Congresso da APE. >>més
 • 7 al 9 de setembre Barcelona. Congrés Internacional de Bioètica. >>més
 • 14 de setembre Barcelona. X Patient Barcelona Congress >>més
 • 14 de setembre Barcelona. Curs de perfeccionament en intervenció psicoterapèutica: Tècnica de Vídeo intervenció terapèutica (VIT) >>més
 • 27 de setembre al 30 d'octubre Barcelona. Atenció primària integral: els entorns de la persona >>més
 • 28 de setembre Vic. Jornades R+D+I TIC Salut i Social >>més
 • 28 de setembre Manresa. Dia Mundial de l'Alzheimer >>més
 • 29 de setembre Terrassa. Jornada d'Oncologia. Activitat física, dieta i càncer >>més
 • 3 d'octubre Barcelona. Estigma i salut mental: reflexió de la situació actual i propostes de futur, IV Jornada Salut Mental i Addiccions >>més
 • 4 d'octubre Barcelona. II Jornada de Salut Mental i exclusió social a Barcelona >>més
 • 10 d'octubre Sabadell. VI Jornada la salut mental la fem entre tots: "Treballem amb Salut Mental" >>més
 • 16 al 20 d'octubre Anvers, Bèlgica. 10th European Congress on Tropical Medicine and International Health (ECTMIH) >>més
 • 19 al 21 d'octubre Mèrida. XIII Congreso Estatal y I Congreso Iberoamericano de Trabajo Social >>més
 • 20 i 21 d'octubre Manresa. XX Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana >>més
 • 1 al 4 de novembre Estocolm, Suècia. 10th European Public Health Conference - Sustaining resilient and healthy communities >>més
 • 21 i 22 de novembre Barcelona. Taller Internacional sobre Tuberculosis >>més
 • 28 de novembre Barcelona. Nous reptes/solucions compartides: aplicant el PINSAP en l'àmbit territorial >>més
 • 17 al 19 de maig de 2018 Edimburg. 1st World Congress on Migration, Ethnicity, Race and Health 2018 >>més


Publicacions oficials

DOGC

Llei 17/2017, de l'1 d'agost, del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l'Administració tributària de la Generalitat.

Decret 122/2017, de 25 de juliol, del Consell Assessor en Matèria d'Avaluacions Mèdiques.

Decret 127/2017, d'1 d'agost, de derogació del Decret 4/2006, de 17 de gener, pel qual s'atribueixen als registradors i a les registradores de la propietat i mercantils i de béns mobles funcions en la gestió, liquidació i recaptació de determinats tributs cedits a la Generalitat de Catalunya, i s'aprova el règim de creació, divisió i supressió d'oficines liquidadores.

Ordre SLT/192/2017, de 3 d'agost, per la qual es crea el Programa de prevenció, control i atenció al virus d'immunodeficiència humana, les infeccions de transmissió sexual i les hepatitis víriques.

Ordre SLT/184/2017, de 27 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores aplicables a les convocatòries de subvencions destinades a promoure la compra pública d'innovació impulsada per les entitats encarregades de la prestació assistencial pública desenvolupada en centres pertanyents al Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, emmarcada en el Pla de salut de Catalunya 2016-2020, l'Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya, el Programa de compra pública d'innovació de l'Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya i el Programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional Catalunya 2014-2020.

Ordre VEH/172/2017, de 25 de juliol, d'aprovació de les aplicacions de la Plataforma de serveis de contractació pública i del Sobre digital.

Ordre SLT/173/2017, de 25 de juliol, per la qual s'estableixen per a l'any 2017 les tarifes màximes dels serveis de rehabilitació ambulatòria, rehabilitació domiciliària i logopèdia que contracti el Servei Català de la Salut.

Ordre SLT/174/2017, de 25 de juliol, per la qual s'estableixen per a l'any 2017 les tarifes màximes dels serveis de transport sanitari no urgent que convingui o contracti el Servei Català de la Salut.

Ordre SLT/175/2017, de 25 de juliol, per la qual s'estableixen per a l'any 2017 les tarifes màximes dels serveis de diàlisi realitzats pels centres i establiments sanitaris d'àmbit no hospitalari que contracti el Servei Català de la Salut.

Ordre SLT/176/2017, de 25 de juliol, per la qual s'estableixen per a l'any 2017 les tarifes màximes de determinades tècniques de teràpia respiratòria domiciliària que contracti el Servei Català de la Salut.

Ordre SLT/177/2017, de 25 de juliol, per la qual s'estableixen per a l'any 2017 les tarifes màximes dels tractaments de medicina nuclear que contracti el Servei Català de la Salut.

Ordre SLT/178/2017, de 25 de juliol, per la qual es determinen per a l'any 2017 els preus unitaris de l'atenció psiquiàtrica i de salut mental.

Ordre SLT/179/2017, de 26 de juliol, per la qual s'estableix per a l'any 2017 la tarifa màxima dels serveis de litotrípsia que contracti el Servei Català de la Salut.

Resolució SLT/2039/2017, de 3 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria per al període 2018-2020 per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al finançament de diferents programes i accions instrumentals inclosos en el Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2016-2020 (ref. BDNS 357800).

Resolució de 25 de juliol de 2017, per la qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de places de personal docent i investigador per a l'any 2017.

Resolució SLT/1913/2017, de 2 d'agost, per la qual s'obre i es fa pública la convocatòria per a l'any 2017 de la línia d'ajuts als projectes de compra pública d'innovació impulsats per entitats titulars de centres pertanyents al sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (ref. BDNS 358200).

Resolució 796/XI del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 4/2017, del 18 de juliol, de modificació del règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes.

Resolució VEH/1881/2017, de 27 de juliol, per la qual es determina l'àmbit territorial de referència de les delegacions i oficines territorials de l'Agència Tributària de Catalunya.

Acord GOV/109/2017, de 25 de juliol, pel qual es traspassa la gestió de serveis socials especialitzats al Consorci de Serveis Socials de Barcelona amb els mitjans materials i econòmics corresponents.

Recurs d'inconstitucionalitat núm. 2006-2014, interposat pel Govern de la Generalitat de Catalunya contra diversos preceptes de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local (sentència).

BOE

Real Decreto 774/2017, de 28 de julio, por el que se regula la Comisión para el Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector.

Resolución de 22 de agosto de 2017, de la Dirección General del Tesoro, por la que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales.ofertes de treball

Treballa amb nosaltres

Des del Consorci de Salut i Social de Catalunya t'informem de les darreres ofertes publicades a la nostra pàgina web:

Podeu consultar el nostre web per estar al dia de les ofertes.

més informació