Actualitat CSC

CSC. Consorci de Salut i Social de CatalunyaDestaquem

Consulta la memòria del CSC de 2015 en vídeo

El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) ha elaborat un vídeo per mostrar el més destacat del passat any 2015, una memòria que resum l'activitat de l'entitat en només 25 minuts.

Veure vídeo


Activitat Consorci

Concentració a Barcelona del col·lectiu infermer contra el decret de prescripció infermera

El CSC i el CatSalut coincideixen perquè els professionals d'infermeria puguin seguir treballant amb els protocols i guies de pràctica clínica actuals

Llegir més

Nova formació del CSC sobre l'efecte directe de les directives de contractació pública

El proper 4 d'abril el director de Coordinació de Contractació Administrativa de l'Ajuntament de Barcelona, Francisco Blanco, serà l'expert que abordarà aquesta qüestió, en una jornada que inaugurarà la directora general de contractació pública de la Generalitat de Catalunya,  Mercè Corretja i Torrens

Llegir més

La coordinació assistencial entre nivells, una prioritat a Amèrica Llatina

La seu del CSC va ser l'escenari del V taller internacional del projecte Equity-LA II

Llegir més

Els models i resultats de l'hospitalització domiciliària centren la darrera sessió tècnica del CSC

La sala es va omplir per conèixer l'opinió de dos experts en la matèria

Llegir més

L’estudi del CSC sobre la posada en marxa d’un programa de subaguts es presenta en el Congrés d’atenció sanitària al pacient crònic

Llegir més


Informació patronal CAPSS

El CatSalut publica la instrucció sobre transparència per a les entitats que no tenen naturalesa pública

La instrucció 02/2016 recull les actuacions en relació amb les obligacions establertes a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per part de les entitats prestadores de serveis sanitaris públics que no tenen naturalesa pública. Pel que fa a l'àmbit laboral, el punt 4.2 apartat 2 fa referència a les obligacions respecte la informació sobre retribucions.

LLEGIR MÉS

Sentència del Tribunal Suprem sobre indemnització per acomiadament improcedent

La sentència del Tribunal Suprem de 18 de febrer de 2016 clarifica com calcular la indemnització per acomiadament improcedent en els supòsits de contractacions anteriors a la Reforma Laboral de 2012.

LLEGIR MÉS


T'interessa

Definició de cas de les noves malalties de declaració individualitzades

En aquest document s'especifiquen els criteris clínics, epidemiològics i de laboratori que han de guiar els professionals sanitaris a l'hora de fer la notificació de casos per al conjunt de malalties que, a partir del Decret 203/2015, s'han afegit a la llista de malalties subjectes a vigilància com a malalties de declaració individualitzades (MDI). 

LLEGIR MÉS

S’inicia la tramitació de la llei d’accés universal a l’assistència sanitària

El Govern de la Generalitat va aprovar el passat 22 de març la memòria preliminar de l'Avantprojecte de llei d'accés universal a l'assistència sanitària a càrrec del Servei Català de la Salut (CatSalut). Aquest és el primer pas per a la universalització de l'assistència sanitària de cobertura pública, amb independència de la situació administrativa dels residents a Catalunya.

LLEGIR MÉS

Estudi sobre l’estat actual de les malalties neurodegeneratives

Aquest estudi, realitzat per Neuroalianza i la Universitat Complutense de Madrid, té l'objectiu de presentar dades actualitzades sobre les malalties neurodegeneratives que ajudin a desenvolupar actuacions estratègiques que a llarg termini donin una millor atenció a les persones que les pateixen.

LLEGIR MÉS

Dades de gestió del SAAD mes de febrer

A l'apartat sobre informació destacada del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD) del Portal de la Dependència de l'Imserso, s'ha publicat informació actualitzada a 29 de febrero de 2016 de l'estat de situació de la gestió del (SAAD). En aquests informes, es recull informació relativa a les persones que es troben pendents de rebre la seva prestació, la distribució de les prestacions reconegudes en funció de la seva tipologia (serveis i prestacions econòmiques) i el col·lectiu de persones que ja es troben ateses en cadascuna de les comunitats autònomes.

LLEGIR MÉS

Actes i jornades

  • 14 d'abril. Palamós. Jornada: "Dubtes i reflexions ètiques en l'assistència sanitària". >>més
  • 14 d'abril. Madrid. II Jornadas de medicina humanitaria. "Asistencia sanitaria en zonas de conflicto". >>més >>inscripció
  • 21 d'abril. Barcelona. IV Jornada de Bioètica "La confidencialitat a la pràctica assistencial". >>més
  • 28 d'abril. Madrid. IV Jornada Vigilancia de la Salud Pública: Problemas de salud y factores de riesgo: La vigilancia de la salud global >>més
  • 6 de maig. Igualada. I jornada sobre suïcidi i comportaments autolesius. >>més


Publicacions oficials

Nota Informativa dels Serveis Jurídics del CSC

Nota informativa relativa a la sentència del Tribunal Constitucional de data 7 de març de 2016 respecte el recurs interposat pel Parlament d'Extremadura contra la llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local (LRSAL). 

DOGC

Ordre VEH/50/2016, de 7 de març, d'adaptació de la composició de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya a la nova denominació, organització i àmbits competencials dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya

Resolució SLT/689/2016, de 9 de març, per la qual s'assignen temporalment a la gerència de la Regió Sanitària Lleida les funcions atribuïdes a la gerència de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran del Servei Català de la Salut.

Resolució d'11 de març de 2016, de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de l'Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya relatiu a la forma en què les corporacions locals de Catalunya han de trametre a la Sindicatura de Comptes el Compte general.

Decret 233/2016, de 22 de març, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert

Edicte d'11 de març de 2016, pel qual se sotmet a informació pública la Proposta d'ordre per la qual s'actualitza l'annex del Decret 196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT).

BOE

Ordre HAP365/2016, de 17 de març, per la que s'aprova els models de declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l'Impost sobre el Patrimoni, exercici 2015, es determinen el lloc, forma i terminis de presentació dels mateixos, s'estableixen els procediments d'obtenció, modificació, confirmació i presentació de l'esborrany de declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, es determinen les condicions generals i el procediment per a la presentació d'ambdós per mitjans telemàtics o telefònics i es modifica altra normativa tributària.