Actualitat >

Notícies

Coneix quina informació ha d'aparèixer en els justificants de visita en relació a protecció de dades

Des del CSC, es va detectar un cert neguit per part dels associats a l'hora de fer front a determinades consultes dels pacients i usuaris que, en l'entorn de la protecció de dades, poden generar certs dubtes a l'hora de donar una resposta.  Concretament,  se'ns ha preguntat i consultat en relació al contingut que ha d'aparèixer en els justificants d'assistència mèdica quan qui el sol·licita és una persona vinculada al pacient.

Per poder donar una resposta ajustada a dret, des del CSC vàrem decidir elevar la consulta a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i així poder donar resposta ferma als associats. Un cop rebut el dictamen per part de l'APDCAT, passem a comentar el següent:

La consulta presentada concretament plantejava quin ha de ser el contingut d'aquest justificant mèdic, que el demana l'acompanyant, i per altra banda, quines dades pot sol·licitar l'empresa al treballador en les seves tasques de control, amb l'objectiu de determinar el contingut d'aquests justificants.

Aquest dubte s'enquadra en el dret reconegut als treballadors (art. 37.3 b. Estatut dels Treballadors) consistent en poder gaudir d'un permís retribuït per part de l'empresa  per tal d'acompanyar o visitar, en determinats supòsits,  a una persona  relacionada amb ells.

En primer lloc, s'ha de tenir en compte que ens trobem davant dades personals, ja que en els justificants  apareixen  dades suficients per identificar al pacient o fer-lo identificable, d'acord amb l'art. 4.1 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril, general de protecció de dades (RGPD).  A més, cal afegir-hi que es tracten categories especials de dades, concretament dades de salut, ja que el que es comunica és el fet de si  el pacient ha estat atès en un determinat centre sanitari o el tractament assistencial que aquest ha rebut.  

En segon lloc, en el cas que ens ocupa  cal tenir en compte que la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica, preveu la comunicació d'informació sobre el procés assistencial del pacient a les persones vinculades amb aquest, tant per raons familiars com de fet. En aquest sentit, s'ha d'informar de l'estat de salut del pacient a les persones a ell vinculades en la mesura que aquest ho hagi permès expressa o tàcitament. Així doncs, les persones vinculades tenen dret a rebre aquesta informació sempre que el pacient no s'hi hagi oposat.

En tercer lloc, cal considerar que l'art. 37.3b) de l'ET habilita al treballador a obtenir un permís retribuït d'absència a causa de l'hospitalització, accident, malaltia greu o intervenció quirúrgica sense hospitalització que precisi repòs domiciliari d'una altra persona amb què es té una relació de parentiu de fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.

En quart lloc, com tot tractament de dades personals, s'ha de buscar una base que legitimi el tractament. En aquest cas, tenint en compte que la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica reconeix aquest dret dels familiars a ser informats, s'entén que aquesta legislació és d'entitat suficient per legitimar el tractament (art. 6.1 c RGPD). Però, a més, al tractar-se de dades de salut, que són categoria especial de dades, també hem de buscar justificació en els supòsits de l'article 9 del RGPD per tal d'habilitar el seu tractament. En aquest cas, l'habilitació d'aquesta comunicació de dades als familiars del pacient, la trobem en l'article 9.2 h) del RGPD com podria ser "(...) prestació d'assistència de tipus sanitari (...)", i aquesta atenció sanitària implica que entri en joc la normativa referent a l'autonomia del pacient, la qual habilita la comunicació a un familiar.

Un cop acreditat que la comunicació de dades de salut a un familiar (mitjançant el justificant), es conforme a les disposicions del RGPD, s'ha de tenir en compte que els certificats o justificants que emeti el centre sanitari hauran de respectar les exigències del principi de minimització. És a dir, les dades que contingui han de ser adequades, pertinents i limitades a allò necessari per a la finalitat perseguida (informar a l'empresari). I, tenint en compte que entre el pacient (titular de les dades) i l'empresari (destinatari de la informació) no hi ha un cap vinculació de tipus laboral, aquí el principi de minimització s'ha d'aplicar amb especial rigor. Així, des de la perspectiva del principi de minimització, la informació que contingui el justificant haurà de ser únicament la necessària per a poder acreditar que es donen les circumstàncies establertes a la normativa per obtenir el permís laboral.

D'acord amb l'anterior, si s'ha demanat el permís a causa d'accident o malaltia, serà suficient que en el justificant s'indiqui (a més d'identificació de pacient i centre) una valoració sobre la gravetat de la situació mèdica del pacient sense que s'hagi d'incloure cap més informació sobre el diagnòstic, la malaltia o la intervenció que s'hagi pogut realitzar. O bé, si s'ha demanat el permís per hospitalització d'un familiar, serà suficient que el centre confirmi en el certificat o justificant el fet que s'ha produït l'hospitalització així com la durada prevista o la data d'alta però no el motiu de l'hospitalització. En cas d'intervenció quirúrgica sense hospitalització, el certificat (més enllà d'indicar identitat del pacient i centre on se l'ha intervingut) no ha de donar informació del motiu d'intervenció, sinó únicament constatar que aquesta s'ha produït i el fet que aquesta comporta repòs domiciliari.

En definitiva, els certificats o justificants que emet un centre sanitari a sol·licitud dels familiars dels pacients atesos no haurien d'incloure més informació que la necessària per acreditar que concorren les circumstàncies que habiliten l'obtenció del permís retribuït al treballador (art. 37.3 b ET).

A mode de conclusions es podria indicar que:

  • Existeix habilitació legal perquè la comunicació de la informació del pacient als familiars sigui lícita.
  • Els certificats o justificants no haurien d'incloure més informació de la imprescindible per acreditar concurrència de causes art. 37.3 b) ET.
  • Es recomanable que els centres sanitaris estableixin un protocol per tal de concretar el contingut dels justificants que inclogui indicació sobre el personal que els ha d'emplenar i un protocol sobre la identificació de les persones vinculades al pacient.