Actualitat >

Notícies

Publicat l'informe de la ponència sobre el Projecte de Llei Orgànica de Protecció de Dades

Aquesta setmana s'ha publicat al Butlletí Oficial de les Corts Generals l'informe de la Ponència sobre el Projecte de Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), que passa a anomenar-se Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

El text presenta moltes novetats respecte del projecte de Llei inicial en multitud d'aspectes, i preveu la modificació d'abundant normativa sectorial. Pel que fa al tractament de les dades de salut, el projecte de Llei Orgànica incorpora, a la Disposició Addicional dissetena, un llistat de tractaments de dades de salut emparats pel Reglament més enllà del consentiment del pacient. En concret, seran legítims sense necessitat d'obtenir el consentiment de l'interessat els tractaments de dades que es realitzin en el marc d'aplicació de les lleis sanitàries sectorials, la Llei d'Investigació Biomèdica i la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, entre altres.

En la investigació en salut, se seguirà necessitant el consentiment del pacient per a la utilització de les seves dades, però aquest consentiment podrà abastar categories i àrees generals vinculades a una especialitat mèdica o investigadora.

Així mateix també s'incorporen novetats relatives als drets digitals, mesures de seguretat i canvi en l'edat del menor per donar consentiment, entre altres. 
Tot i que no és un text definitiu, el Projecte ha assolit un grau de maduresa suficient com per iniciar a implementar els aspectes més rellevants del mateix. Cal tenir present, a més, que la naturalesa dels procediments parlamentaris restants poden suposar, si es donen les condicions normals, l'aprovació en breu del text legal. Cal tenir present que el propi  text preveu que la Llei serà vigent des del dia següent a la seva publicació. La nova LOPD serà, en definitiva, un instrument que permetrà avançar amb cert nivell de seguretat jurídica.

Informe de la ponència elaborat pel CSC