Actualitat >

Notícies

Com afecta la nova normativa de protecció de dades pel que fa a l'ús de les càmeres de videovigilància?

La imatge d'una persona en la mesura que l'identifica o pot arribar a identificar-la és una dada de caràcter personal, podent ser objecte de tractament amb diferents finalitats. És a dir, en la majoria dels casos en què s'utilitzen càmeres de videovigilància la finalitat del tractament de les imatges és garantir la seguretat de persones, béns o instal·lacions. Ara bé, no és aquesta l'única finalitat ja que també es poden utilitzar amb finalitats relacionades amb la recerca, l'assistència sanitària o el control de la prestació laboral pels treballadors.

Un cop explicat això; com pot afectar el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) al tractament d'aquestes imatges?

Sanitat i centres d'assistència

Des del punt de vista sanitari i de centres d'assistència, tot i que es poden instal·lar càmeres en centres de salut i hospitals amb la finalitat de garantir la seguretat, també es poden prendre i gravar imatges amb la finalitat d'assegurar un tractament adequat de salut, com seria el cas de la monitorització de pacients en les unitats de vigilància intensiva o determinades àrees de salut mental.

En aquests supòsits d'utilització de càmeres amb finalitats sanitàries, per determinar la legitimació del tractament d'aquestes dades cal considerar el que disposa el RGPD, atès que les dades de salut tenen la consideració de categoria especials de dades. La legitimació del tractament podria basar-se en dos consideracions:

  1. El tractament de les imatges són legítimes, ja que el tractament és necessari per protegir l'interès vital de l'afectat o d'una altra persona física, en el supòsit què l'interessat no estigui capacitat, física o jurídicament per a donar el seu consentiment.
  2. El tractament de les imatges són legítimes ja que el tractament és necessari per a finalitats de medicina preventiva, diagnòstic mèdic, prestació d'assistència o tractament del tipus sanitari.

Investigació científica

Una de les possibles finalitats per a la captació i gravació d'imatges és la investigació, ja sigui d'investigació científica, de l'estudi d'hàbits d'ús o consum.

Per tant, en aquests casos també seria d'aplicació les disposicions del RGPD.

En tot cas, cal recordar que el RGPD dedica l'article 89 al tractament amb finalitats d'arxiu en interès públic, finalitats d'investigació científica i històrica o finalitats estadístiques. En aquest s'estableix que estarà subjecte a les garanties adequades així com disposar de mesures tècniques i organitzatives per garantir el principi de minimització de les dades personals, podent incloure la "pseudonanonimització".

Si voleu més informació sobre aquesta nova guia podeu consultar la Guía sobre el uso de videocámaras para seguridad y otras finalidades

Servei a mida del CSC

El passat 25 de maig va entrar en aplicació el nou RGPD que afecta els centres sanitaris. El CSC ofereix des de fa mesos un servei perquè els seus associats puguin complir la nova normativa en protecció de dades. Aquest servei està liderat per Núria Alberich, advocada experta en protecció de dades, consultoria legal i implementació a entitats del sector públic i privat en protecció de dades. Depenent de les necessitats de cada entitat, el servei s'ofereix en una modalitat o una altra, des de l'assessorament i resolució de consultes fins a la implementació, o bé el suport al delegat de la protecció de dades o el servei integral del CSC com a delegat de protecció de dades. Així, el servei s'adapta a les necessitats i la realitat de cada entitat, podent-se realitzar auditories per revisar, examinar i avaluar la seguretat de les dades de caràcter personal, així com avaluacions d'impacte relatives a la Protecció de Dades de Caràcter Personal, entre d'altres.