Actualitat >

Notícies

El CSC participa al 9è Congrés Europeu de Salut Pública

El Servei d'Estudis i Prospectives en Polítiques de Salut (SEPPS) del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) ha participat al congrés més gran de salut pública a Europa organitzat per l'Associació Europea de Salut Pública (EUPHA), que representa a 17.000 professionals de la salut pública de tota Europa. Aquest any s'ha celebrat a Viena del 9 al 12 de novembre sota el lema "Salut per a tots" amb la participació de 1.850 delegats de més de 62 països. I ha comptat amb 20 pre-conferències, 76 workshops, 530 comunicacions orals i 200 comunicacions en format de pòsters.

El SEPPS ha presentat quatre comunicacions amb resultats de les seves línies de recerca en immigració i salut i integració de serveis sanitaris a Catalunya i Amèrica Llatina.

Canvis en la qualitat de l'atenció per a l'immigració durant la crisis

Una de les comunicacions presentades pel SEPPS porta el títol: "Changes in the quality of care provided for migrants in the context of economic crisis in Spain", i analitza els canvis en qualitat de l'atenció a la població immigrant a Espanya en el context de la crisi econòmica, a partir d'entrevistes individuals a professionals sanitaris i usuaris, en dues àrees de Catalunya (Barcelona i Baix Empordà). Entre els resultats presentats, destaquen els problemes en la qualitat tècnica i interpersonal que atribueixen especialment a la reducció de recursos humans durant la crisi. Quant a la qualitat tècnica, s'assenyalen l'augment de diagnòstics erronis o inespecífics, l'ús inadequat de proves i la prescripció de tractaments inespecífics degut a la disminució del temps de consulta per pacient. En relació a la qualitat interpersonal, els professionals van assenyalar menor empatia i els immigrants, una pitjor comunicació, que van atribuir al canvi en les condicions laborals dels professionals i al canvi en l'actitud dels immigrants. La capacitat resolutiva dels serveis disminueix i es tradueix en consultes innecessàries en atenció primària i falta de respostes en atenció especialitzada. Els immigrants més joves destaquen que els seus problemes de salut no es consideren prioritaris.

Dins de la mateixa línia de recerca es van presentar resultats comparatius entre Catalunya i Madrid sota el títol "Changes in quality of care for migrants during the economic crisis. Health workers' perspective". Els resultats mostren canvis en la qualitat de l'atenció relacionats amb la crisi. Aquests canvis són similars en les dues regions encara que difereixen en les causes atribuïdes: mentre a Madrid s'atribueixen, sobretot, a l'augment de processos burocràtics per l'exclusió dels immigrants, a Catalunya s'atribueixen a la reducció de personal i recursos per la reducció de la despesa sanitària.

Tots aquests resultats s'engloben dins del projecte  "Accés i qualitat de l'atenció sanitària de poblacions vulnerables a Espanya en el context de la crisi econòmica (MEISI I)", desenvolupat per SSIBE, SAGESSA, BSA, ASPB, ICS, ENSCIII, Hosp. U. Ramón y Cajal, U. Alicante i Consejería Gral Salud Pública, liderat pel SEPPS i finançat per l'ISCIII i FEDER - PI13/00261.

Integració de serveis de salut a Catalunya

També es van presentar resultats sobre la continuïtat de relació amb els metges d'atenció primària i especialitzada sota el titol "Relational continuity in primary and secondary care in the Catalan national health system" que es van generar a partir d'entrevistes individuals a usuaris dels serveis sanitaris en tres àrees a Catalunya (Baix Empordà, Girona ciutat i Barcelona). Els resultats mostren que els pacients en les tres àrees en general perceben que hi ha una consistència de metges d'atenció primària perquè son atesos pel mateix metge durant un període llarg i per metges suplents en poques ocasions. En relació a l'atenció especialitzada, molts pacients assenyalen inconsistències, encara que no les identifiquen com un problema en considerar que tots els metges de l'atenció especialitzada són competents per tractar el seu problema de salut i que a més comparteixen la informació clínica. Els pacients que perceben una consistència dels metges, tant d'atenció primària com especialitzada, també desenvolupen una relació basada en la confiança i el coneixement mutu acumulat.

Aquests resultats s'engloben dins del projecte "La relació entre continuïtat i coordinació entre nivells assistencials en diferents entorns sanitaris" desenvolupat pel Grup d'Avaluació de la Integració Assistencial (CSC, SSIBE, Parc Salut Mar, PAMEM, ICS, Grup SAGESSA, CIS Cotxeres) liderat pel SEPPS, i finançat per l'ISCIII i FEDER - PI10/00348.

Integració de serveis de salut a Amèrica Llatina

I, finalment, en la comunicació "Degree of coordination across care levels and associated factors in Latin American health networks" es van exposar els resultats de l'anàlisi del grau de coordinació entre nivells assistencials percebut pels metges i els seus factors associats en les xarxes sanitàries de sis països: Argentina, Brasil, Xile, Colòmbia, Mèxic i Uruguai. Basat en un qüestionari aplicat a un total de 2088 metges d'atenció primària i especialitzada (348 per xarxa sanitària), els resultats indiquen un baix nivell de coordinació entre nivells assistencials, especialment respecte a la transferència d'informació i comunicació entre professionals sobre el seguiment del pacient. La coherència de l'atenció va ser la millor valorada. Entre els factors associats a la percepció de major coordinació emergeixen: ser metge d'atenció especialitzada, coneixement dels metges de l'altre nivell assistencial, confiança en les seves habilitats, motivació laboral i salarial, així com tenir temps suficient per coordinar-se. Les conclusions assenyalen la limitada transferència d'informació i les inconsistències dins l'atenció, fet que indica insuficient coordinació entre nivells i deficiències en la qualitat de l'atenció primària, amb diferències entre països. S'evidencia la necessitat d'implementar mecanismes per promoure coneixement mutu i comunicació directa entre professionals i reformes per millorar les seves condicions laborals i motivació. Aquests resultats s'engloben dins el projecte "Impacte de les estratègies d'integració assistencial en l'acompliment de les xarxes de serveis de salut en diferents sistemes de salut d'Amèrica Llatina: Equity-LA II" que es desenvolupa juntament amb l'Institut de Medicina Tropical d'Anvers (Bèlgica), la Universitat del Rosario (Colòmbia), la Universitat de Pernambuco i l'Institut de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (Brasil), la Universidad de Xile, la Universidad Veracruzana (Mèxic), la Universidad Nacional de Rosario (Argentina) i la Universidad de la República (Uruguai). És liderat pel SEPPS i està finançat pel 7è Programa Marc de la Comissió Europea - FP7-Health-305197.