Actualitat >

Notícies

Consideracions sobre el registre de jornada per complir amb la normativa en protecció de dades

Acaba d'entrar en vigor l'obligació d'establir un control horari que garanteixi que els treballadors vegin computada la totalitat de la seva jornada laboral i on es reflecteixi el temps real dedicat a l'activitat laboral, d'acord al que disposa l'article 34 de l'Estatut dels Treballadors després de la modificació establerta pel Reial Decret-Llei 8/2019, de 8 de març. D'altra banda, el compliment d'aquesta obligació de naturalesa laboral no és obstacle per l'obligació de complir amb el que preveu la normativa en matèria de protecció de dades personals.

Així, l'Àrea de Protecció de Dades del CSC ha elaborat un senzill esquema on s'expliquen les consideracions respecte a la protecció de dades personal segons el mètode per fer el registre: fitxatge per dades biomètriques, amb targeta magnètica, per geolocalització, amb signatura o amb contrasenya.